Celem prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach było wprowadzenie i poznanie podstaw ekologii w formie dostosowanej do dzieci, tworzenie warunków do emocjonalnej więzi z przyrodą i jej bezpośredniego doświadczania (m.in. przez obserwację, słuch, dotyk, zmysł zapachu). Warsztaty dały także możliwość pokazania, jakie możliwości oferuje przyroda miasta i różne jej formy, jak aktywnie spędzać czas, jak ją eksplorować w sposób kreatywny i bezpieczny, jak poznawać zachodzące w niej procesy. Doświadczanie przyrody odbywało się pod okiem edukatorów, którzy współtowarzyszyli dzieciom – np. poprzez poznawanie siedlisk mokradłowych, czy martwego drewna poprzez m.in. miski, podbierak, lupę, lornetki. Zajęcia dały też dzieciom możliwość nieskrępowanego czasu na osobiste doświadczanie przyrody.

Projekt pokazał też, że kontakt z pół-dziką przyrodą jest możliwy w miastach, bez konieczności wyjeżdżania z nich oraz, że można edukować zamieszkujące w jej otoczeniu społeczności o funkcjonowaniu ekosystemów, szerokim spektrum korzyści (tzw. usług ekosystemów m.in. w kontekście adaptacji miast do zmian klimatu), zagrożeniach i koniecznych działaniach ochronnych. Projekt pokazał także nowe wyzwania stojące przed edukacją ekologiczną w miastach, jak np. udokumentowane w literaturze przedmiotu pojęcie „syndromu deficytu natury” (braku natury w życiu dzieci i dorosłych oraz konsekwencje tego). Wypracowane w trakcie realizacji Zadania materiały, wnioski, zdobyte doświadczenie i broszura stanowią ważny, praktyczny, podparty wiedzą naukową głos w poszerzaniu świadomości na temat tego problemu, związanych z nim zagrożeń i możliwości przeciwdziałania.

Zadanie pn. Przyroda miasta i okolic jako przestrzeń spotkania dzieci z lokalną przyrodą i przeciwdziałania syndromowi deficytu natury – zrealizowane przez Fundację Dzieci w Naturze – znacząco wpłynął na rozwój naszej oferty edukacyjnej, zdobycie niezbędnego doświadczenia i promocję organizacji jako sprawdzonego partnera ze sporym dorobkiem, oferującego tego typu działania edukacyjne w przyszłości – nie tylko w Krakowie i Małopolsce.

Uważamy w zespole edukatorów realizację tego zadania za nasz duży sukces, o czym świadczy komunikat zwrotny dyrektorów, nauczycieli, opiekunów, rodziców, a co najważniejsze dzieci. Przyczyniło się do wzrostu zainteresowania ofertą edukacyjną fundacji i innych działań statutowych przez nią realizowanych. Sukces ten byłby niemożliwy bez środków pozyskanych z WFOŚiGW w Krakowie, co pokazuje na zasadność finansowania nowoczesnej edukacji ekologicznej w miastach i dla mieszkańców miast, a przede wszystkim dzieci.